Pravno obaveštenje

www.viarent.rs je u vlasništvu SDT RENTING DOO BEOGRAD (SURČIN)

Adresa sedišta: 11272 BEOGRAD – DOBANOVCI, Sretenjska 4

Matični broj: 21518069

PIB: 111659236

E-mail adresa: office@viarent.rs

Kontakt: +381 6242 5888

Prava intelektualne svojine

Pojam „web sajt“ u svrhu ovog pravnog obaveštenja, obuhvata sve web strane na web adresi www.viarent.rs (daljem tekstu: web sajt).

Celokupan sadržaj web sajta bez obzira na formu izražavanja, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na dizajnerska rešenja, tekstove, baze podataka, tabele, uporedne analize, fotografije, crteže, animacije, video i audio prezentacije, intelektualno je vlasništvo privrednog društva SDT RENTING DOO BEOGRAD, kao nosioca  prava i pod zaštitom je nacionalnog Zakona o autorskom i srodnim pravima i međunarodnih konvencija koje regulišu oblast autorskih prava.

Osim navedenog korisničkog prava, zabranjena je svaka druga objava, prerada, izmena, prevod, dopuna, prodaja, nedostojno iskorišćavanje dela, distribuiranje i na drugi način suprotno zakonu korišćenje sadržaja web sajta, odnosno pridruživanje sadržaja, ili dela sadržaja drugom web sajtu.

Vlasništvo autorskih prava je nad svim autorskim radovima, koji su na bilo kakav način uključeni u web sajt. Znak i logotip VIARENT-a (u punom obliku) zaštićeni su pravnim aktima.

Sva prava su zadržana. Posetilac ili korisnik web sajta koristi sadržaj na njemu isključivo za svoju sopstvenu potrebu, tj. nekomercijalnu upotrebu. Svaki drugi oblik upotrebe sadržaja web sajta (kopiranje, distribucija, apliciranje uz drugo robno ime ili marku i slično) u komercijalne svrhe je zabranjena, osim ako to nije regulisano posebnim ugovorom sa SDT RENTING.

Ograničenje upotrebe informacija i materijala

Informacije i materijale, koji se kao takvi prikazuju na web sajtu, korisnik ili posetilac web sajta može preuzeti sa servera za svoju sopstvenu upotrebu (kućnu upotrebu), pri čemu ne sme doći do kršenja naznačenih autorskih prava, prava intelektualne svojine ili drugih prava o kojima postoji obaveštenje. Dozvoljeno je preuzimanje i štampanje informacija i materijala sa namenom pregleda i korištenja u nekomercijalne svrhe. Svako drugo kopiranje, distribucija, ponovno objavljivanje, promene informacija i materijala sa www.sdtrenting.rs ili njihovo dalje slanje kao i širenje na bilo koji drugi način bez prethodne pismene dozvole ili posebnog ugovora je zabranjeno.

VIARENT ne odgovara za oblik i sadržaj povezanih (linkovanih) web sajtova, ukoliko takvih ima.

Ograničenje odgovornosti

VIARENT se trudi da podaci na web sajtu uvek budu pravilni i ažurni. VIARENT, kao ni bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je učestvovalo u izradi web sajta ili pri njegovoj obnovi, ne može biti odgovorno za eventualnu štetu ili izgubljenu dobit, koja bi kod korisnika web sajta nastala usled upotrebe web sajta ili nemogućnosti korišćenja navedenog.

Fotografije sadržane na ovom sajtu predstavljaju slučajni uzorak kojim se na reprezentativan način korisnici informišu o uslugama VIARENT.

VIARENT omogućava samo pristup sadržaju web sajta, tako da ne može biti odgovoran za eventualnu štetu ili izgubljenu dobit koja bi nastala kod korisnika usled ometanja rada web sajta.

SDT RENTING ima pravo da bez prethodnog obaveštenja promeni web sajt.

Sigurnost ličnih podataka

Podaci, koje VIARENT dobija na bilo koji način preko web sajta, namenjeni su za isključivu internu upotrebu i VIARENT ih štiti u skladu sa relevantnim domaćim i međunarodnim propisima koji regulišu zaštitu podataka o ličnosti.

Generalno

Za moguće sporove oko upotrebe web sajta nadležni su zakoni Republike Srbije. Eventualne sporove rešavaće stvarno nadležni sud u Beogradu.

Upotrebom web sajta korisnik potvrđuje, da je prihvatio prethodno opisane uslove i da se sa njima slaže.

Vlasnik deltatruck.hu je  Delta-Truck Járműjavító és Kereskedelmi Kft.
Sedište:                                   2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 13.
Poreski broj:                           10544350-2-13
Registarski broj društva:      13-09-090615
Organ kod kog je društvo evidentirano: Registar suda u Budimpešti
(u daljem tekstu:  Vlasnik)

Veb-hosting uslugu pruža ACE Telecom Telekommunikációs és informatikai Szolgáltató Kft.
Sedište:                                  1037 Budapest, Zay utca 3.
Poreski broj:                          12255726241
Registarski broj društva:     01 09 569352
E-mail cím: webmaster@acetelecom.hu

Zatražite ponudu

Fill the form below