Politika privatnosti

Obaveštenje o zaštiti podataka o ličnosti

Obaveštavamo posetioce internet stranice www.viarent.rs (u daljem tekstu: web stranica) da je vaša poseta anonimna i da VIARENT ne prikuplja podatke koji bi omogućili vašu identifikaciju (kao što su ime i prezime, e-mail adresa), a korisnike web stranice koji daju svoje podatke o ličnosti, obaveštavamo da se vaši podaci obrađuju u skladu sa pravilima koja se navode u nastavku teksta i odredbama važećih zakona Republike Srbije.

Podatke koji se prikupljaju kroz kontakt formu (ime, prezime, imejl, broj telefona, grad) VIARENT će koristiti za svrhu pripreme i informisanja korisnika o ponudi određenih usluga, ugovaranja sastanka sa korisnikom povodom te ponude i slanja odgovora na upite korisnika, u vremenskom periodu koji je potreban za ostvarenje svrhe. Ovako prikupljene podatke VIARENT neće ustupati trećim licima.

Posetioci web stranice na koje se podaci odnose imaju pravo na transparentnost načina ostvarivanja svojih prava,  odnosno imaju pravo da im budu pružene sve informacije u vezi sa ostvarivanjem prava na zaštitu podataka o ličnosti, na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, korišćenjem jasnih i jednostavnih reči. Te informacije će biti pružene u pisanom i drugom obliku, uključujući elektronski oblik, ako je to pogodno, a ako lice na koje se podaci odnose to zahteva, informacije se mogu pružiti usmeno.

Posetioci web stranice pored ostalih prava, imaju zagarantovana sledeća prava:

1) Pravo na pristup informacijama o obradi podataka o ličnosti;

2) Pravo na ispravku i dopunu netačnih ili nepotpunih podataka o ličnosti;

3) Pravo na brisanje podataka o ličnosti;

4) Pravo na ograničenje obrade;

5) Pravo lica na koje se podaci odnose da bude obavešten u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka, kao i ograničenjem obrade:

6) Pravo na prenosivost podatka;

7) Pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka;

8) Automatizovano donošenje pojedinačnih odluka i profilisanje.

Posetioci web stranice na koje se podaci odnose mogu stupiti u vezu sa VIARENT posredstvom kontakta, u svrhu ostvarivanja svojih zakonom predviđenih prava.

VIARENT obrađuje podatke o ličnosti u meri u kojoj je to potrebno da bi se ispunila svrha obrade, a isti se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe, osim u slučaju kada zakon obavezuje VIARENT da ih i dalje čuva.

VIARENT štiti poverljivost podataka tako što preduzima odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere da bi osigurala bezbednost podataka i da bi ih zaštitila od svakog slučajnog ili nezakonitog uništavanja, slučajnog gubitka, zloupotrebe, zabranjenog otkrivanja ili pristupa i svakog drugog oblika nezakonite obrade.

Web stranica se hostuje na cloud-u i zaštićena je svim cyber bezbednosnim merama od strane hosting kompanije.

VIARENT poseduje takođe i antivirus programe koji se automatski ažuriraju na dnevnom nivou, DLP rešenje i proxy servere sa primenom zabrana, implementacija i ažuriranje Firewall IPS/IDS uređaja na redovnoj bazi radi zaštite mrežnog saobraćaja od spoljnog uticaja, i dr.

Zatražite ponudu

Fill the form below